Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu/tanvaldsko/

 !Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

CzechPOINT

czech point

Regionální deník

 

baner

 

Evropská databanka

Databáze firem Evropské databanky

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

 

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

 

Jizerské hory

Navigace

Obsah

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města:
 
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná
a rozhoduje a jimiž se řídí, patří:
           
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)                                                                                                                                                                                                .
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
zákon č. 500/2004 Sb.,správní řád
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
vyhláška MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci provádění sociálního zabezpečení
zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
NV č. 126/2000 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 270/2007 Sb., o správě daní a poplatků
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách o podmínkách provozování veřejných      knihovnických a informačních služeb
zákon č.  93/1998 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách