Navigace

Obsah

logo agentury

Na základě dosavadní praxe Agentury ze spolupráce s obcemi vešel 1. ledna r. 2016 v platnost tzv. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), nástroj pomoci městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování a je realizován v rámci individuálního projektu "Systémové zajištění sociálního vyloučení". Cílem KPSVL je zajištění adresnosti, koordinace, konzistence a synergie sady místních opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách, která budou realizována prostřednictvím specifického mechanismu financování z prostředků ESIF.

Výsledky tříleté spolupráce s Agenturou sociálního začleňování jsou hmatatelné. Během působení agentury, vlivem průběžných pracovních setkání členů Lokálního partnerství a dalších zainteresovaných organizací došlo k jasnému posunu v práci na poli problematiky sociálního vyloučení.

V roce 2013 začali ve městě působit dva zaměstnanci jako asistenti prevence kriminality, kteří preventivně působí jak v sociálně vyloučených lokalitách, tak i v dalších exponovaných částech města. Jejich činnost spojuje často uzavřené sociálně vyloučené nebo ohrožené obyvatele s vnějším světem, zklidňuje bezpečnostní klima v obci. Nyní jsou ve Velkých Hamrech zaměstnáni čtyři asistenti prevence kriminality, 2 z nich posilují pozdní odpolední, večerní či noční hodiny a zajišťují bezpečnost při akcích s větší kumulací obyvatelstva. Tito zaměstnanci byli do konce roku 2015 financování z dotace Ministerstva vnitra, od ledna 2017 se na financování podílí MPSV a Evropský sociální fond.

Významnou roli při sociálním začleňování zastává pozice terénního pracovníka. Jak už název pozice napovídá, jedná se o zaměstnance, který působí přímo v terénu s cílem sociální integrace, osamostatnění sociálně vyloučených obyvatel a převzetí zodpovědnosti za svůj život. Terénní pracovnice je ve městě zaměstnána od r. 2014. Pomáhá všem obyvatelům města s řešením problémů spojenými s bydlením, s udržováním pořádku kolem nemovitostí obývaných sociálně vyloučenými obyvateli, pomáhá při jednání s úřady, v otázkách zaměstnání, zadluženosti, zdravotní pomoci, asistuje rodinám při kontaktu s MŠ až, podporuje gramotnost ve všech odvětvích existence atd. Terénní pracovnice během svého působení získala mnoho zkušeností se sociálně vyloučenými rodinami, postupně získala jejich důvěru. Postupnými kroky tak dochází k vývoji komunitní činnosti ve městě. Terénní pracovnice je financována z programu Úřadu vlády ČR.

Městu se od počátku spolupráce s Agenturou sociálního začleňování podařilo každoročně realizovat letní dětské tábory, víkendové pobyty, preventivní aktivity za měřené na nejmladší populaci. V roce 2015 byla vybudována a vybavena klubovna, která slouží dětem převážně ze sociálně vyloučených míst k smysluplnému trávení volného času, k činorodým aktivitám, k celkovému posílení gramotnosti. Uvedené projekty byly podpořeny Ministerstvem vnitra ČR.

Od ledna roku 2017 se započalo s realizací tří programů financovaných z dotace MPSV a ESF. Jedná se o sociální a komunitní sociální práci (pro všechny obyvatele obce, kteří se ocitli v situaci, se kterou si nevědí sami rady, jako například předlužení, péče o dítě, jednání s úřady, vyřizování dokladů, jednání se školami apod.), pokračování programu asistentů prevence kriminality a vytvoření a ověření koncepce sociálního bydlení ve městě Velké Hamry. Tyto tři programy budou realizovány po dobu tří let tj. od 1.1.2017 do 31.12.2019. Dále čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace pro další dva projekty a to projekt financovaný z OP VVV „Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech“ a projekt financovaný z IROP na rekonstrukci sociálních bytů především pro rodiče samoživitele a další obyvatele, kteří aktuálně řeší krizovou situaci se svým bydlením.

Informace o Agentuře naleznete na webu www.socialni-zaclenovani.cz