Navigace

Obsah

Byty zvláštního určení

Z celkového bytového fondu se jedná maximálně o 133 bytů. Jedná se o byty určené pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byty, ve kterých je poskytována terénní pečovatelská služba a odpovídá svými stavebními dispozicemi zákonným parametrům bytu zvláštního určení. Jedná se o byty v č.p. 629, 630, 631, 480, 511, 512, 513, 675 a 676. Pokud je byt v uvedených č.p. přidělen jiným osobám, než jsou uvedeny ve větě druhé tohoto odstavce, je tento byt evidován jako byt standardní se standardním nájemným. V jiných domech města se byty zvláštního určení nenacházejí. Jedná se o byty menších rozměrů, které svoji velikostní odpovídají potřebám obyvatel, pro které jsou určeny. Nájemné v těchto bytech je snížené oproti standardnímu nájemnému.

Nájemné v bytě zvláštního určení je stanoveno na 25,- Kč/m2.

Postup přidělení a užívání bytu zvláštního určení:

  1. Žadatelem o byt může byt osoba se zdravotním postižením či osoba starší 65 let, která z důvodu zdravotních omezení bude využívat terénní pečovatelskou službu poskytovanou městem nebo doloží, že využívá služeb jiného poskytovatele. Pokud péči zajišťuje rodina, je podmínkou přidělení bytu zvláštního určení provedení sociálního šetření v rodině, ze kterého bude zřejmé, že žadateli je poskytována péče rodinou.
  2. Žadatel o byt vyplní formulář žádosti o byt viz zde. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách města, nebo v kanceláři MěÚ Velké Hamry ve dveřích č. 10 u vedoucí ekonomického a investičního odboru (paní Radka Korotvičkova), tel. 483 369 815, 777 914 020, email: bytove@velke-hamry.cz
  3. Vyplněný formulář žadatel odevzdá buď osobně, nebo elektronicky na kontakty uvedené v bodě 2. K žádosti žadatel připojí vyjádření obvodního lékaře MUDr. Vochvestové o jeho zdravotním stavu, potvrzení invalidity, průkaz ZTP, ZTP/P.
  4.  V případě, že obec má k dispozici vhodný byt, je žadateli navržen termín prohlídky tohoto bytu, aby se vyjádřil, zda o tento konkrétní byt bude mít zájem.
  5. Ke konkrétnímu volnému bytu připraví vedoucí ekonomického a investičního odboru seznam žadatelů a tento seznam předkládá k rozhodnutí radě města
  6. O přidělení bytu žadateli rozhoduje pětičlenná rada města. Přednost mají žadatelé s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech, žadatelé, jejichž žádost je evidována delší dobu a žadatelé, u kterých počet členů domácnosti lépe odpovídá velikosti bytu.
  7. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou v trvání 3 měsíců. V případě bezproblémového užívání bytu je smlouva automaticky prodlužována vždy o tři měsíce. V případě dlouhodobého bezproblémového užívání bytu si žadatel může podat žádost o prodloužení nájemní smlouvy na delší období popřípadě na dobu neurčitou. V případě, porušování podmínek užívání bytu, nebude s nájemníkem smlouva obnovena na další období a přichází o byt bez zajištění jakéhokoli náhradního bydlení.
  8. Podaná žádost o byt má platnost 12 měsíců ode dne přijetí žádosti na MěÚ. V případě, že žadateli do této doby nebude byt přidělen a stále má o přidělení bytu zájem, je nutné si na kontaktech uvedených v bodě 1 žádost aktualizovat.