Obsah

Krizové byty

Z bytového fondu není vyčleněný počet bytů, které by byly vedeny jako byty krizové a mohou jimi být kterékoli volné byty.

Krizové byty představuje rychlý nástroj pomoci v krizových situacích pouze pro občany trvale hlášené a fakticky bydlící ve Velkých Hamrech. Krizovou situací se myslí nenadálá ztráta bydlení např. vlivem požáru, povodně, či jinou živelnou pohromou, v případě domácího násilí či jinou nezaviněnou ztrátou vlastního bydlení. Jde o krátkodobé formy ubytování, poskytované na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu 6ti měsíců. Tyto byty podléhají zrychleným postupům při schvalování nájemní smlouvy.

Přidělování krizových bytů se řeší individuálně dle závažnosti krizové situace.

Nájemné v těchto bytech je snížené oproti standardnímu nájmu a je ve výši 20,- Kč/m2.