Obsah

Služební byty

Z bytového fondu není vyčleněný počet bytů, které by byly vedeny jako byty služební a jsou přidělovány z bytového fondu standardních bytů dle potřeb obce. Přidělení služebního bytu má přednost před přidělením standardního či startovacího bytu.

Slouží k ubytování zaměstnanců města, nebo zaměstnanců městem zřízených příspěvkových organizací, nebo osobám a jejich rodinným příslušníkům, které pro občany města zajišťují služby s vysokou mírou potřebnosti (lékař, zubař, hasič, zdravotník, správce objektu, školník apod.). Smlouvu o nájmu služebního lze uzavřít pouze, pokud je splněna podmínka, že se nájemce zaváže zajišťovat práce, na které je nájem tohoto bytu vázán. Nájemní smlouva zaniká po třech měsících od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž nájemce ukončí práce, na které je nájem tohoto bytu vázán. Na služební byt není nárok.

Přidělení a užívání služebního bytu se řeší individuálně dle potřeb obce.

Nájemné v těchto bytech je ve výši 40,- Kč/m2.