Navigace

Obsah

Vytápění ve Velkých Hamrech a jeho vývoj v posledních letech

V roce 2010, když nastoupilo nové vedení města, ve kterém jsem byl zvolen starostou, se jako první problém objevilo napojení naší obce na plyn. Projekt na přivedení plynu do města vycházel z toho, že plynová přípojka povede pouze do kotelny a v takové dimenzi, že plyn bude pouze pro kotelnu na Mezivodí. Viděli jsme to jako omezující faktor pro další rozvoj plynofikace Hamrů. Nové vedení města si tedy dalo podmínku do projektu, že plynová přípojka musí mít dostatečnou rezervu pro případ plynofikace celého města. S celoplošnou plynofikací počítal a stále s ní počítá i územní plán. V té době nikoho nenapadlo, že záměr firmy Golem o plynofikaci kotelny a kogeneraci nebude nikdy realizován. Důvěřovali jsme a věřili slibům majitele kotelny. Počítali jsme i s dalším rozvojem rozvodů horkovodů dle jeho návrhu. Postupem času nedošlo k dohodě firmy Golem se žádnou firmou, která měla zájem se podílet na rekonstrukci kotelny a plynofikaci. Jde o firmy RWE, E-ON, ČEZ Esco a ČEZ Energo. Poslední jmenovaná firma měla již dokonce platné stavební povolení od roku 2016. Třetí zájemce o plynofikaci kotelny a postavení kogenerační jednotky byla firma ČEZ Esco, která chtěla kotelnu od stávajícího majitele odkoupit, modernizovat a vytvořit společný podnik s městem a SBD Špičák.

Vzhlem k tomu, že se začaly objevovat stížnosti na dodávky tepla, blížilo se ukončení smlouvy o dodávce tepelné energie s firmou Golem k 31.1.2018 a náš požadavek na připojení dalšího objektu města nebyl ze starny dodavatele akceptován, rozhodli jsme se situaci řešit. Uznáte, že kdyby vše fungovalo jak má, neměli bychom sebemenší zájem se pouštět do oboru výtápění.

Začali jsme tedy se získáváním informací o možném způsobu vytápění našeho města. Požádali jsme tři firmy o vypracování studií vytápění a dodávek teplé vody pro naše město. Za prvé jsme oslovili firmu Golem, dále firmu Comfortspace a firmu Czech Energy. Každá z těchto firem se zaměřuje na jiný způsob vytápění.

Jako jedna z možností se jevila volba navržená firmou Comfortspace vybudovat novou kotelnu na dřevoštěpku mezi sídlištěm a základní školou, z důvodu optimalizace rozvodů tepla. Tím bychom zajistili cca 80 % pokrytí dodávek tepla pro objekty. Další možnost spočívající ve vybudování objektových plynových kotelen byla představena firmou Czech Energy. Problém byl ovšem v tom, že nemáme jako jediní v širokém okolí, do města přiveden plyn. Firma Golem svoji koncepci označila za své know-how a předložila pouze seznam různých variant, kdy se klonila především k variantě modernizace CZT spočívající v instalaci tepelných čerpadel vzduch voda v kombinaci se současným zdrojem na uhlí a postupnou přípravou na osazení tepelných čerpadel na hlavním zdroji, nebo přivedením plynové přípojky z Plavů do roku 2025. K těmto návrhům firma Golem nedoložila žádné relevantní kalkulace. Obě studie a záměr firmy Golem byly představeny v KD na veřejném projednání dne 12.10.2017.

Veškeré dostupné materiály těchto tří záměrů jsme poskytli univerzitnímu centru energeticky efektivních budov vysoké školy České výsoké účení technické v Praze (ČVUT) s žádostí o vypracování doporučení na vhodnost výběru způsobu vytápění pro naše město.

Podle závěru ČVUT z 20.10.2017 je nejvhodnější variantou decentrální zemní plyn jako perspektivní možnost zásobení obce teplem. Celá analýza je uveřejněna na internetových stránkach města a to na úvodní straně.

Na základě výše uvedeného rozhodlo zastupitelstvo 21.12.2017 o vypsání výběrového řízení na dodavatele tepla a teplé vody pro další období. Uzavřeli jsme smlouvu s právní firmou na přípravu a realizaci výběrového řízení na dodavatele tepla za podmínky, že bude vyrobeno z plynu. Tedy všichni kdo by zajistili přivedení plynu do města měli šanci podat nabídku. Výběrové řízení vyhrála firma GridServices. Smlouva je k nahlédnutí na interntových stránkách města v záložece veřejné zakázky 2018 a také zde. Město celá investiční akce nebude nic stát. Vše je v režii vítězné firmy, která zodpovídá za celý průběh investiční akce tj. přivedení plynu a vybudování kotelen včetně napojení objektů soukromých osob, které o připojení projevily zájem.

V současné době probíhá stavební řízení pro získání stavebního povolení pro přivedení plynu do města a na 3 etapy rozvodů plynu a stavebních částí kotelen v jednotlivých objektech města, SBD Špičák a DD Velké Hamry. Všichni tito tři hlavní odběratelé již mají podepsané smlouvy s dodavatelskou firmou. Dodávka tepla by měla být postupně zahájena od konce října 2020. Problémem ovšem zůstává, že jeden ze zastupitelů, majitel firmy Golem, je v typickém střetu zájmu a klade neustálé překážky zdárnému průběhu stavebního řízení pro výstavbu celé akce.

Mně a zastupitelům, kteří se mnou souhlasí, jde především o zajišťění stabilní, spolehlivé a ekonomické dodávky tepla.

Záleží také na Vás kam se budeme ubírat.

Bližší informace k možnosti připojení soukromých objektů na plyn poskytne firma, která bude přivedení plynu do města realizovat tj. GridServices s.r.o, pan Václav Doležal tel. 737 200 628

Zatupitelstvo města Velké Hamry zatím neprojednávalo případné poskytnutí dotací soukromým osobám na realizaci plynové přípojky. Zastupitelstvo obce se bude touto otázkou zabývat až před skutečnou realizací přípojek a znalosti jejich počtu.

Poznámka na konec:

Studie kompletní plynofikace Velkých Hamrů existuje již z roku 2004, okolní města a obce jsou plynofikovány. Ptám se proč my ne? Že by ostatní města byla hloupá na rozdíl od nás?

Zhruba 12 let jsme byli "taháni za nos" planými sliby a nepravdami od současného poskytovatele tepla firmy Golem.

Ing. Jaroslav Najman, starosta

 

Analýza a vyjádření ke způsobu řešení energetického zásobení obce Velké Hamry zpracovaná Českým vysokým účením technickým v Praze je k nahlédnutí zde