Navigace

Obsah

 

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil v souladu s ustanovením § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), Územní plán Velké Hamry.

Územní plán je zpracován pro správní obvod obce Velké Hamry (k.ú. Velké Hamry a Bohdalovice) a stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.
Dokumentace územního plánu je tvořena částmi Územní plán (to, co se navrhuje neboli výroková část) a Odůvodnění (komplexní zdůvodnění navrženého řešení), které vždy obsahují textové a grafické přílohy.

Územní plán je vydán formou opatření obecné povahy (usnesením č. A5/3/11 Zastupitelstva města Velké Hamry ze dne 17.02.2011) ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) a za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Do papírové podoby dokumentace Územního plánu Velké Hamry je též možno nahlédnout na MěÚ Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí, úřad územního plánování (Michal Štim, DiS. , tel. 483 369 567) a na MěÚ Velké Hamry, stavebním úřadě.

Územní plán Velké Hamry (čistopis)

 

 

 
 
 
 
Zpráva o uplatňování územního plánu byla projednána a schválena na 4. zasedání zastupitelstva města dne 21.3.2019 pod č.u. A8/04/19.
 
 
 
1. změna územního plánu byla projednána a schválena na 13. zasedání zastupitelstva města dne 24.9.2020 pod č.u. A13/13/20.