Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Dostupné byty

V současné době nabízíme tyto volné dostupné/sociální byty:

V současné době nejsou k dispozici volné sociální byty.

V případě zájmu si prosím prostudujte podmínky přidělení bytu, které jsou uvedeny níže.

Z celkové bytového fondu je maximálně 15 bytů vedeno jako byty sociální (dostupné). Jedná se o zkolaudované byty se sníženou sazbou nájemného, v běžné zástavbě, s běžným vybavením. Tyto byty jsou určeny pro žadatele, kteří se nacházejí v bytové nouzi a současně nejsou schopni řešit svoji situaci na trhu s bydlením a splňují další podmínky pro přidělení sociálního bytu. Poskytování bydlení v sociálním bytě je podmíněno využíváním sociální práce, kterou zabezpečuje sociální pracovník města. Metodika poskytování sociální práce je k nahlédnutí zde. Míra poskytované sociální práce závisí na potřebách klienta a na výsledku sociálního šetření dané domácnosti. Nájemník musí dodržovat nejen podmínky dané nájemní smlouvou a podmínky domovního řádu, ale také podmínky vyplývající z dohody o poskytování sociální práce. Jedná se o byty především pro rodiče samoživitele, seniory, kteří se nacházejí v bytové tísni, osoby sociálně znevýhodněné.

Přidělování sociálních bytů je realizováno dle aktuálního počtu žadatelů. Město v daném okamžiku má přiděleno maximálně 15 sociálních bytů. Pokud není požadavek na přidělení sociálního bytu, město volné byty obsazuje, jako byty standardní ostatním žadatelům o byt.

Obec nemá vyčleněné konkrétní byty, které eviduje jako byty sociální. Rozhodnutí o přidělení konkrétního bytu, jako bytu sociálního, se provádí na základě volného bytového fondu, na základě výsledku sociálního šetření, na základě citlivého posouzení sousedského soužití a na základě konkrétních potřeb žadatele.

Pokud uživatel sociálního bydlení plní své povinnosti dané pro užívání sociálního bytu a jeho situace se výrazně zlepší, přechází tento byt do standardního režimu platného pro byty standardní. Tím se uvolní kapacita pro přidělení nového sociálního bytu.

Nájemné v sociálním bytě je stanoveno na 25,- Kč/m2.

Postup přidělení a užívání sociálního bytu:

  1. Žadatelem o byt může byt osoba starší 18 let.
  2. Žadatel o byt vyplní formulář žádosti o byt viz zde. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách města, nebo v kanceláři MěÚ Velké Hamry ve dveřích č. 10 u vedoucí ekonomického a investičního odboru (paní Radka Korotvičkova), tel. 483 369 815, 777 914 020, email: bytove@velke-hamry.cz.
  3. Vyplněný formulář žadatel odevzdá buď osobně, nebo elektronicky na kontakty uvedené v bodě 2. K žádosti je nutné připojit aktuální údaje o evidenci členů domácnosti na Úřadu práce, údaje o celkových měsíčních příjmech domácnosti, údaje k aktuálním nákladům na bydlení domácnosti, aktuální údaje k zadluženosti domácnosti a zdravotní stav členů rodiny. V případě, že si žadatel nebude vědět rady s podáním žádosti a s přílohami, může požádat o pomoc sociální pracovnice obce (paní Eva Peřinová), tel. 778 482 370, email socialniprace@velke-hamry.cz
  4. Na základě podané žádosti bude žadatel kontaktován sociální pracovnicí obce k dojednání termínu provedení sociálního šetření v domácnosti žadatele. Cílem sociálního šetření je ověření skutečnosti, zda žadatel patří do cílové skupiny sociálního bydlení a potvrzení skutečností, které souvisí se situací bytové nouze žadatele a zjištění důležitých okolností, které by měly být známy při posuzování žádosti o byt. Formulář sociálního šetření je k dispozici zde.
  5.  V případě, že obec má k dispozici vhodný byt, je žadateli, který splní podmínky přidělení sociálního bytu navržen termín prohlídky tohoto bytu.
  6. Po doložení veškerých výše uvedených dokladů žadatelem a po doložení výsledku sociálního šetření sociální pracovnicí připraví vedoucí ekonomického a investičního odboru žádost k projednání v radě města.
  7. O přidělení bytu žadateli rozhoduje pětičlenná rada města. V obou případech, jak přidělení bytu, tak zamítnutí žádosti, rada písemně zdůvodňuje. Vzhledem k tomu, že sociální bydlení je určeno pro občany města Velké Hamry, k přidělení sociálního bytu občanovi jiného města či obce může dojít pouze ve výjimečných řádně odůvodněných případech.
  8. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání tří měsíců. V případech přidělení bytů, které byly rekonstruovány z dotace je nájemní smlouva uzavírána  dle požadavků poskytovatele dotace. V případě bezproblémového užívání bytu je smlouva automaticky prodlužována vždy o tři měsíce. Přílohou nájemní smlouvy je dohoda o poskytování sociální práce viz zde. Uzavření této dohody a dodržování jejich podmínek je nutnou podmínkou uzavření a trvání nájemní smlouvy. V případě, porušování podmínek užívání bytu, nebude s nájemníkem smlouva obnovena na další období a přichází o byt bez zajištění jakéhokoli náhradního bydlení.
  9. Podaná žádost o byt má platnost 12 měsíců ode dne přijetí žádosti na MěÚ. V případě, že žadateli do této doby nebude byt přidělen a stále má o přidělení bytu zájem, je nutné si na kontaktech uvedených v bodě 1 žádost aktualizovat.

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
3
2
3
3
1
4
2
5
2
6
3
7
3
8
6
9
5
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
7
16
5
17
1
18
2
19
2
20
1
21
5
22
4
23
1
24
1
25
2
26
1
27
3
28
2
29
9
30
2

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Ivan

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mikulášská nadílka 2016