Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Startovací byty

Z bytového fondu není vyčleněný počet bytů, které by byly vedeny jako byty startovací a jsou přidělovány z bytového fondu standardních bytů. Jedná se o byty určené pro ubytování mladých lidí ve věku 18-30 let a to jak pro jednotlivce, tak pro páry zakládající rodinu. Jako startovací byty se přidělují byty menších rozměrů, které svoji velikostí odpovídají potřebám obyvatel, pro které jsou určeny. Nájemné v těchto bytech je snížené oproti standardnímu nájemnému. Byt je jako startovací přidělen maximálně na pět let a pokud je i nadále nájemcem užíván, tak je po této době veden jako byt standardní se standardním nájemným. Obdobně, pokud je byt užíván nájemcem i po 30. narozeninách, je nadále veden jako byt standardní se standardním nájemným.

Nájemné ve startovacím bytě je stanoveno na 25,- Kč/m2.

Postup přidělení a užívání startovacího bytu:

  1. Žadatelem o byt může byt osoba ve věku 18-30 let.
  2. Žadatel o byt vyplní formulář žádosti o byt viz zde. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách města, nebo v kanceláři MěÚ Velké Hamry ve dveřích č. 10 u vedoucí ekonomického a investičního odboru (paní Radka Korotvičkova), tel. 483 369 815, 777 914 020, email: bytove@velke-hamry.cz.
  3. Vyplněný formulář žadatel odevzdá buď osobně, nebo elektronicky na kontakty uvedené v bodě 2.
  4.  V případě, že obec má k dispozici vhodný byt, je žadateli navržen termín prohlídky tohoto bytu, aby se vyjádřil, zda o tento konkrétní byt bude mít zájem.
  5. Ke konkrétnímu volnému bytu připraví vedoucí ekonomického a investičního odboru seznam žadatelů a tento seznam předkládá k rozhodnutí radě města
  6. O přidělení bytu žadateli rozhoduje pětičlenná rada města. Přednost mají žadatelé s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech, žadatelé, jejichž žádost je evidována delší dobu a žadatelé, u kterých počet členů domácnosti lépe odpovídá velikosti bytu. Žádosti o startovací byt mají přednost před žádostmi o standardní byt.
  7. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou v trvání 3 měsíců. V případě bezproblémového užívání bytu je smlouva automaticky prodlužována vždy o tři měsíce. V případě dlouhodobého bezproblémového užívání bytu si žadatel může podat žádost o prodloužení nájemní smlouvy na delší období popřípadě na dobu neurčitou. V případě, porušování podmínek užívání bytu, nebude s nájemníkem smlouva obnovena na další období a přichází o byt bez zajištění jakéhokoli náhradního bydlení.
  8. Podaná žádost o byt má platnost 12 měsíců ode dne přijetí žádosti na MěÚ. V případě, že žadateli do této doby nebude byt přidělen a stále má o přidělení bytu zájem, je nutné si na kontaktech uvedených v bodě 1 žádost aktualizovat.

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj