Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Plynofikace obce

Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj k odvolání firmy Golem ke stavebnímu řízení ve věci výstavby plynových kotelen je k nahlédnutí zde

I. etapa plynofikace obce zkolaudována

Dne 3.12.2020 proběhla kolaudace I. etapy plynofikace obce. V rámci této etapy byl přiveden plyn k základní škole. Kotelna ve škole bude spuštěna záhy. Plynaři jsou v současné době již na sídlišti a očekává se, že další objekty budou napojeny během ledna 2021 a v tomto termínu budou spouštěny další kotelny.

Ve Velkých Hamrech dne 8.12.2020

Postup plynofikace

Plynofikace obce Velké Hamry konečně začala

Ráno v sobotu 10.10.2020 začaly stavební práce na plynofikaci obce a to i přes neskutečný odpor firmy Golem Velké Hamry a.s., který celou realizaci akce posunul o více jak půl roku. Plynovod v první etapě povede z Plavů od motorestu Morava, kolem nádraží ve Velkých Hamrech, k základní škole a na sídliště. Aby byly práce urychleny, tak na stavbě současně pracují čtyři skupiny. Základní škola by měla začít topit v plynové kotelně od poloviny prosince 2020. Další objekty města, SBD či domov důchodců budou následovat tak, jak to dovolí klimatické podmínky.

zahájení plynofikace 10.10.2020

zahájení plynofikace 10.10.2020

svařování potrubí u motorestu Morava

zásyp výkopu v Plavech

Informace ostatním odběratelům o postupu města při uzavírání smlouvy na dodávku tepla se společností CZT Velké Hamry s.r.o.

Dne 3.11.2020

Dovolte mi vás informovat o současném postupu města při řešení vytápění v obci.

Nejprve bych rád deklaroval, že město nadále trvá na dodržení smlouvy se společností GasNet Služby s.r.o. (dříve GridServices s.r.o.), která spočívá v napojení objektů na plyn, ve výstavbě plynových kotelen a v odběru tepla od této společnosti. Vzhledem k průtahům ve stavebním řízení, které má na svědomí firma Golem Velké Hamry a.s., se bohužel původní termín zahájení dodávek tepla k 1.10.2020 nepodařilo dodržet. Nicméně stavba plynovodu – I. etapa a výstavba kotelny pro ZŠ v současné době již probíhá. V polovině prosince 2020 by tak teplo z plynové kotelny mělo být dodáváno do základní školy ve Velkých Hamrech. Dle slov jednatele firmy GasNet Služby s.r.o. budou práce na stavbě kontinuálně pokračovat a pokud povětrnostní podmínky dovolí, tak od 20.11.2020 bude zahájena výstavba druhé etapy plynofikace, která spočívá v přivedení plynu do domova důchodců do konce ledna 2021 a všech objektů ležících kolem trasy. Reálně lze tedy předpokládat, že během roku 2021 firma GasNet Služby s.r.o. postupně vybuduje kotelny v ostatních objektech města a napojí je na plyn. Totéž samozřejmě platí i pro kotelny v domech SBD Špičák, BD Velké Hamry a kotelnu v MŠ.

Město Velké Hamry obdrželo v minulých dnech nabídku společnosti CZT Velké Hamry s.r.o. na uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie. Na základě výše uvedených informací ke smlouvě se společností GasNet Služby s.r.o. město uzavře se společností CZT Velké Hamry s.r.o. smlouvu v trvání 12 měsíců. Tato smlouva bude uzavřena na základě mimořádných a krizových podmínek a pouze k překonání období, po které není možné odebírat teplo na základě smlouvy se společností GasNet Služby s.r.o. Smlouva může být schválena radou města a podepsána až v době, kdy firma CZT Velké Hamry s.r.o. bude držitelem platné licence na distribuci tepla. To k dnešnímu dni ještě není.

Předběžná cena, kterou by mělo město hradit společnost CZT Velké Hamry s.r.o. za 1 GJ je ve výši 1.038,43 Kč s DPH na primárním připojení a 1.075,48 Kč na sekundárním připojení. Cena je neporovnatelně vyšší, než firma CZT Velké Hamry s.r.o. nabízí při uzavření smluv na 5 let. Jak ale uvádím výše, tak smlouvu na tak dlouhou dobu nelze v žádném případě uzavřít. Navíc by město porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek, neboť by bez řádného vypsání veřejné zakázky podepsalo smlouvu na hodnotu vyšší, než zákon připouští.

Aby firma CZT Velké Hamry s.r.o. mohla stanovit pro město takto vysokou cenu, tak se účelově dohodla s firmou Golem Velké Hamry a.s., která prozatím zůstává licencovaným výrobcem tepla, aby zažádala o povolení snížení výkonu kotelny z 2,9 MW na 1 MW. Důvodem má být to, že město má uzavřenou smlouvu s firmou GasNet Služby s.r.o. To sice pravda je, ale sama firma Golem Velké Hamry a.s. moc dobře ví, že tato smlouva nemohla být včas naplněna. O to se velmi sama zasadila. Pokud Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) schválí snížení výkonu, tak firma CZT Velké Hamry s.r.o. naopak bude muset zajistit zvýšení výkonu, aby zvládli dodávat teplo v potřebné kvalitě i městu a to pronájmem jiného zdroje. To samozřejmě vyvolá další náklady na výrobu a dodání tepla. Místo toho, aby se po firmě Golem Velké Hamry a.s. požadovalo, aby výkonově plnila to, co má v licenci, tak to takto obcházejí. Ještě v červnu roku 2020 na zasedání zastupitelstva firma Golem Velké Hamry a.s. prohlašovala ústy svého předsedy představenstva, že má dostatečný výkon zdroje 3 MW. A začátkem září 2020 prohlásila do sdělovacích prostředků, že má výkon dokonce 4,5 MW. Firma, která ovládá systém CZT, ať už dříve nebo nyní, pouze zneužívá svého monopolního postavení na dodávky tepla ve městě.

Město, jako zřizovatel škol, dnešního dne podal do datové schránky ERÚ žádost o názor k převodu závazků ze smluv na dodávku tepelné energie. Tento dopis je k nahlédnutí zde Jde zde o to, že firma Golem Velké Hamry a.s. zaslala dne 23.10.2020 školám výpověď ze smlouvy o dodávce tepelné energie, která má být účinná k 31.10.2020. Důvodem je ukončení licence na dodávky tepla. Firma Golem Velké Hamry a.s. tak nedodržela výpovědní lhůtu uvedenou ve smlouvě. Ředitelky škol tak požadovaly po firmě CZT Velké Hamry s.r.o., která je nástupnickou organizací, jež má zajistit dodávání tepla, aby převzali závazek společnosti Golem Velké Hamry a.s. a pokračovali v dodávkách dle původní smlouvy. Tento návrh firma CZT Velké Hamry s.r.o. odmítla. Chceme tedy znát názor ERÚ, zda je požadavek škol oprávněný. Do doby, než obdržíme odpověď, k uzavření nové smlouvy mezi školami a CZT Velké Hamry s.r.o. nedojde.

Závěrem mi dovolte apelovat na vás, odběratele tepla, uvědomte si prosím, že to, co se na první pohled jeví jako dobrá nabídka, dobrou nabídkou být nemusí. Firma CZT Velké Hamry s.r.o. je firmou, v jejímž čele stojí výhradně věřitelé společnosti Golem Velké Hamry a.s. a logicky se tak snaží získat své peníze zpět. Na osobním jednání pan Beneš uvedl, že udělá vše pro to, aby se plynové kotelny nedostavěly, že podá nové podněty k otevření již řádně ukončených stavebních řízení. Cílem je, získat peníze, které jemu a ostatním dluží firma Golem Velké Hamry a.s. zpět a to od nás odběratelů. Kde máte záruku, že předběžně stanovená cena tepla na období pěti let, zůstane i v případě, že by plynofikace padla a CZT Velké Hamry s.r.o. by zůstalo monopolním dodavatelem? Stále poukazují na to, jak bude cena placená za teplo z plynu vysoká. Ano, pokud by město zůstalo jediným odběratelem tepla z plynových kotelen, tak cena bude vyšší, než je současná cena, kterou účtovala firma Golem Velké Hamry a.s. Pokud však SBD Špičák dodrží ustanovení budoucí smlouvy o dodávkách tepla, kterou má uzavřenou s firmou GasNet Služby s.r.o. a pokud bude teplo odebírat i Domov důchodců, který má také smlouvu s GasNet Služby s.r.o. ve formě náhradního zdroje, tak se investiční náklady, které firma za vybudování plynových kotelen vynaložila, rozloží mezi více odběratelů a tím dojde ke snížení ceny na hodnotu minimálně srovnatelnou se současnou cenou tepla, tedy cca 600,-Kč s DPH/GJ. To byl i původní společný záměr největších odběratelů, zachovat stejnou a rozumnou cenovou hladinu pro celé město. Navíc si uvědomte, že z plynové kotelny zaplatíte jen, to co spotřebujete, žádné tepelné ztráty ve starých teplovodech. Každý dům si bude moci topit a ohřívat vodu podle svého, bude si vše regulovat sám. Skončí monopol na dodávky tepla a teplé vody.

Ing. Jaroslav Najman, starosta

DODÁVKY TEPLA DO OBJEKTŮ MĚSTA

Dne 26.9.2020

Vážení nájemníci, občané,

Situace s vytápěním objektů města je krizová. Tuto situaci řešíme intenzivně s Energetickým regulačním úřadem, náměstkem Ministerstva průmyslu a obchodu a s možným dodavatelem zdroje náhradního tepla.

Firma Golem Velké Hamry a.s., zastoupená panem Petrem Štrojsou, nechala zastavit teplo a teplou vodu do veškerých objektů města, školy a školky a to i přesto, že město řádně platí spotřebované teplo a teplou užitkovou vodu.

Město od 1.1.2019 nemá s firmou Golem Velké  Hamry uzavřenou smlouvu. Nedošlo k dohodě na technických parametrech dodávek a prodloužení stávající smlouvy firma Golem Velké Hamry dvakrát odmítla. Záměrem firmy Golem, bylo snížit teplotu dodávané vody a město by bylo nuceno kompletně rekonstruovat své otopné soustavy ve všech objektech. A to v době, kdy mělo město již uzavřenou smlouvu na dodávky tepla s novým dodavatelem s účinností od 1.10.2020, nedávalo ekonomický smysl.

Město Velké Hamry má s účinností od 1.10.2020 uzavřenou smlouvu na dodávky tepla s firmou GridServices s.r.o. V době podpisu smlouvy v lednu 2019 byl termín zahájení dodávek nastaven reálně. V průběhu stavebního řízení firma Golem Velké Hamry využila veškerých možností, jak celé stavební řízení protáhnout a tím znemožnit plnění smlouvy v řádném termínu. Tím se snažila zmařit s tím spojenou plynofikaci obce. S firmou GridServices město nehodlá ukončit smlouvu, neboť město chce, aby k plynofikaci došlo. V současné době neplnění uzavřené smlouvy není vinou firmy GridServices, ale vinou firmy Golem Velké Hamry, jak je uvedeno výše.

Věřitelé firmy Golem Velké Hamry v čele s firmou Innogy Energo vyvíjí na město nátlak k uzavření smlouvy na dodávky tepla. Jejich záměrem je, aby město v ceně tepla postupně zaplatilo dluhy firmy Golem Velké Hamry, které k těmto věřitelům má. Podpisem smlouvy dle podmínek firmy Golem Velké Hamry potažmo jejich věřitelů by došlo ke zmaření plynofikace a pokračování v monopolním postavení firmy provozující CZT.

Firma Golem Velké Hamry není schopna dodat potřebné množství tepla pro řádné vytápění veškerých objektů, které jsou na CZT napojeny. Technický stav kotelny a rozvodů je alarmující. Firma je zcela bez peněz s dluhy v nominální hodnotě 30 mil. Kč (tj. bez sankcí a úroků z prodlení).

Jsme v jednání s prokuristou firmy Golem Velké Hamry a s a jednatelem firmy Innogy Energo o opětovném spuštění dodávek tepla do objektů města a to až do doby, než bude zajištěna dodávka tepla z plynových kotelen.

Velmi se omlouvám za tuto situaci. Dělám vše pro to, aby k obnovení dodávek došlo co nejdříve. Tak prosím vydržte.

Jaroslav Najman, starosta

Vytápění ve Velkých Hamrech a jeho vývoj v posledních letech

V roce 2010, když nastoupilo nové vedení města, ve kterém jsem byl zvolen starostou, se jako první problém objevilo napojení naší obce na plyn. Projekt na přivedení plynu do města vycházel z toho, že plynová přípojka povede pouze do kotelny a v takové dimenzi, že plyn bude pouze pro kotelnu na Mezivodí. Viděli jsme to jako omezující faktor pro další rozvoj plynofikace Hamrů. Nové vedení města si tedy dalo podmínku do projektu, že plynová přípojka musí mít dostatečnou rezervu pro případ plynofikace celého města. S celoplošnou plynofikací počítal a stále s ní počítá i územní plán. V té době nikoho nenapadlo, že záměr firmy Golem o plynofikaci kotelny a kogeneraci nebude nikdy realizován. Důvěřovali jsme a věřili slibům majitele kotelny. Počítali jsme i s dalším rozvojem rozvodů horkovodů dle jeho návrhu. Postupem času nedošlo k dohodě firmy Golem se žádnou firmou, která měla zájem se podílet na rekonstrukci kotelny a plynofikaci. Jde o firmy RWE, E-ON, ČEZ Esco a ČEZ Energo. Poslední jmenovaná firma měla již dokonce platné stavební povolení od roku 2016. Třetí zájemce o plynofikaci kotelny a postavení kogenerační jednotky byla firma ČEZ Esco, která chtěla kotelnu od stávajícího majitele odkoupit, modernizovat a vytvořit společný podnik s městem a SBD Špičák.

Vzhlem k tomu, že se začaly objevovat stížnosti na dodávky tepla, blížilo se ukončení smlouvy o dodávce tepelné energie s firmou Golem k 31.1.2018 a náš požadavek na připojení dalšího objektu města nebyl ze starny dodavatele akceptován, rozhodli jsme se situaci řešit. Uznáte, že kdyby vše fungovalo jak má, neměli bychom sebemenší zájem se pouštět do oboru výtápění.

Začali jsme tedy se získáváním informací o možném způsobu vytápění našeho města. Požádali jsme tři firmy o vypracování studií vytápění a dodávek teplé vody pro naše město. Za prvé jsme oslovili firmu Golem, dále firmu Comfortspace a firmu Czech Energy. Každá z těchto firem se zaměřuje na jiný způsob vytápění.

Jako jedna z možností se jevila volba navržená firmou Comfortspace vybudovat novou kotelnu na dřevoštěpku mezi sídlištěm a základní školou, z důvodu optimalizace rozvodů tepla. Tím bychom zajistili cca 80 % pokrytí dodávek tepla pro objekty. Další možnost spočívající ve vybudování objektových plynových kotelen byla představena firmou Czech Energy. Problém byl ovšem v tom, že nemáme jako jediní v širokém okolí, do města přiveden plyn. Firma Golem svoji koncepci označila za své know-how a předložila pouze seznam různých variant, kdy se klonila především k variantě modernizace CZT spočívající v instalaci tepelných čerpadel vzduch voda v kombinaci se současným zdrojem na uhlí a postupnou přípravou na osazení tepelných čerpadel na hlavním zdroji, nebo přivedením plynové přípojky z Plavů do roku 2025. K těmto návrhům firma Golem nedoložila žádné relevantní kalkulace. Obě studie a záměr firmy Golem byly představeny v KD na veřejném projednání dne 12.10.2017.

Veškeré dostupné materiály těchto tří záměrů jsme poskytli univerzitnímu centru energeticky efektivních budov vysoké školy České výsoké účení technické v Praze (ČVUT) s žádostí o vypracování doporučení na vhodnost výběru způsobu vytápění pro naše město.

Podle závěru ČVUT z 20.10.2017 je nejvhodnější variantou decentrální zemní plyn jako perspektivní možnost zásobení obce teplem. Celá analýza je uveřejněna na internetových stránkach města a to na úvodní straně.

Na základě výše uvedeného rozhodlo zastupitelstvo 21.12.2017 o vypsání výběrového řízení na dodavatele tepla a teplé vody pro další období. Uzavřeli jsme smlouvu s právní firmou na přípravu a realizaci výběrového řízení na dodavatele tepla za podmínky, že bude vyrobeno z plynu. Tedy všichni kdo by zajistili přivedení plynu do města měli šanci podat nabídku. Výběrové řízení vyhrála firma GridServices. Smlouva je k nahlédnutí na interntových stránkách města v záložece veřejné zakázky 2018 a také zde. Město celá investiční akce nebude nic stát. Vše je v režii vítězné firmy, která zodpovídá za celý průběh investiční akce tj. přivedení plynu a vybudování kotelen včetně napojení objektů soukromých osob, které o připojení projevily zájem.

V současné době jsou veškerá stavební povolení pro přivedení plynu do města a na 3 etapy rozvodů plynu a stavebních částí kotelen v jednotlivých objektech města, SBD Špičák a DD Velké Hamry v právní moci. Dodávka tepla bude postupně zahájena od poloviny prosince 2020.

Mně a zastupitelům, kteří se mnou souhlasí, jde především o zajišťění stabilní, spolehlivé a ekonomické dodávky tepla.

Záleží také na Vás kam se budeme ubírat.

Zatupitelstvo města Velké Hamry zatím neprojednávalo případné poskytnutí dotací soukromým osobám na realizaci plynové přípojky. Zastupitelstvo obce se bude touto otázkou zabývat až před skutečnou realizací přípojek a znalosti jejich počtu.

Poznámka na konec:

Studie kompletní plynofikace Velkých Hamrů existuje již z roku 2004, okolní města a obce jsou plynofikovány. Ptám se proč my ne? Že by ostatní města byla hloupá na rozdíl od nás?

Zhruba 12 let jsme byli "taháni za nos" planými sliby a nepravdami od současného poskytovatele tepla firmy Golem.

Ing. Jaroslav Najman, starosta

Analýza a vyjádření ke způsobu řešení energetického zásobení obce Velké Hamry zpracovaná Českým vysokým účením technickým v Praze je k nahlédnutí zde

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
1
4
1
5
3
6
6
7
4
8
1
9
1
10
1
11
2
12
4
13
8
14
4
15
1
16
1
17
1
18
1
19
3
20
5
21
4
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
6
28
2
29
1
30
1
31
1
1
3
2
1
3
5
4
3

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Magdaléna

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Dětský den 2016 - start