Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Projekt Norské fondy

logo

Velké Hamry - mimoškolní aktivity a motivační prázdninové programy pro romské děti

Realizátorem projektu a konečným příjemcem je Město Velké Hamry.

Na projektu se podílejí 4 partneři: Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry, Roma Tanvald z.s., Romany art workshop z.s. a Aufori, o.p.s.

Projekt bude realizován 27 měsíců od 1.2.2022 do 30.4.2024.

Projekt je ralizován z finančních prostředků Norských fondů (Norské fondy 2014 - 2021) v rámci programu LP-Program Lidská práva viz www.eeagrants.czwww.norwaygrants.cz

Výše přiděleného grantu je 4.532.952,00 Kč. Grant je poskytnut ve výši 100% způsobilých nákladů projektu.

Kontakty: Ing. Martina Vacková, tel.: 777 914 016, email: vackovamartina@seznam.cz

Cílem projektu je, aby romští žáci a studenti byli udrženi ve vzdělávacím procesu a úspěšně jej dokončili. Cílem je také pozitivně ovlivnit pohled rodičů na vzdělávání jejich dětí a téma vzdělávání u romských rodin zpopularizovat a tím omezit předčasné ukončování školní docházky ze strany romských žáků a studentů. Cílem je také prohloubit spolupráci školy s rodinou prostřednictvím proškolených zaměstnanců. Cílem je také zapojit do přípravy a realizace aktivit děti i jejich rodiče.

V rámci projektu dojde k realizaci motivačních volnočasových aktivit, prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti, žáky a studenty. Aktivity budou zaměřeny na občanství, ekologii, prevenci sociálně patologických jevů, zdravý životní styl, dějiny (s důrazem na dějiny Romů), umění, praktické dovednosti, finanční gramotnost.

Romské děti, žádi a studenti získají možnost zapojit se do smysluplných činností v okruhu svých kamarádů, získají nové dovednosti a znalosti, zvýší své kompetence a schopnosti. Vyzkouší si nové možnosti akivit a budou vedeni k zamyšlení nad svou budoucností.

Spolupráce s pedagogy ze školy bude probíhat prostřednictvím Koordinátora školní docházky.

V rámci projektu se také zaměříme na etnoemancipaci romskcýh dětí a žáků. Chceme, aby se posílila jejich hrdost na to, že jsou Romy, aby poznali romské tradice a kulturu. Plánumem účast na festivalech. Jednak půjde o taneční festival, kde budou děti a žáci vystupovat, účast na Romském letním festivalu, oslavách Mezinárodního dne Romů, pobytové akce k osobnostnímu rozvoji, besedy s romskými osobnostmi.

V rámci projektu budou také pořádány akce pro širokou veřejnost, stáže a workshopy pro odborné zaměstnance školy a partnerů.

Velké Hamry - afterschool activities and motivational holiday programs for romany children

The implementer of the project and the final beneficiary is the Town of Velké Hamry

4 partners are participating in the project: Elementary school and Kindergarten Velké Hamry, Roma Tanvald z.s., Romany art workshop z.s. and Aufori, o.p.s.

The project will be implemented 27 months from 1.2.2022 to 30.4.2024.

The project is implemented from the funds of Norwegian funds (Norwegian Funds 2014 - 2021) under the LP-Program Human Rights. www.eeagrants.czwww.norwaygrants.cz

The amount of the awarded grant is CZK 4,532,952.00. The grant is provided at 100% of the eligible costs of the project

Contacts: Ing. Martina Vacková, tel. 777 914 016, email: vackovamartina@seznam.cz

The aim of the project is to keep Roma pupils and students in the educational process and successfully complete it. The aim is also to positively influence the parents' view of their children's education and to popularize the topic of education for Romani families, thus reducing early school leaving by Romani pupils and students. The aim is also to deepen the school's cooperation with the family through trained staff. The aim is also to involve children and their parents in the preparation and implementation of activities.

The project will include motivational leisure activities, holiday programs and extracurricular activities for Roma children, pupils and students. Activities will focus on citizenship, ecology, prevention of socially pathological phenomena, healthy lifestyle, history (with emphasis on the history of the Roma), art, practical skills, financial literacy.

Roma children, pupils and students will gain the opportunity to engage in meaningful activities within the circle of their friends, gain new skills and knowledge, increase their competencies and abilities. They will experience new possibilities of activities and will be led to think about their future.

Cooperation with teachers from the school will take place through the School Attendance Coordinator.

As part of the project, we will also focus on the ethnoemancipation of Romani children and pupils. We want their pride that they are Roma to be strengthened so that they know Romani traditions and culture. We plan to participate in festivals. On the one hand, it will be a dance festival where children and pupils will perform, participation in the Roma Summer Festival, celebrations of International Roma Day, residential events for personal development, discussions with Roma personalities

The project will also organize events for the general public, internships and workshops for school staff and partners.

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
1
4
2
5
3
6
6
7
4
8
1
9
1
10
1
11
2
12
4
13
8
14
4
15
1
16
1
17
1
18
1
19
4
20
12
21
6
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
6
28
2
29
1
30
1
31
1
1
3
2
1
3
4
4
3

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Drahomíra

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mikulášská nadílka 1.12.2012