Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Územní plán

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil v souladu s ustanovením § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), Územní plán Velké Hamry.

Územní plán je zpracován pro správní obvod obce Velké Hamry (k.ú. Velké Hamry a Bohdalovice) a stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.
Dokumentace územního plánu je tvořena částmi Územní plán (to, co se navrhuje neboli výroková část) a Odůvodnění (komplexní zdůvodnění navrženého řešení), které vždy obsahují textové a grafické přílohy.

Územní plán je vydán formou opatření obecné povahy (usnesením č. A5/3/11 Zastupitelstva města Velké Hamry ze dne 17.02.2011) ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) a za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Do papírové podoby dokumentace Územního plánu Velké Hamry je též možno nahlédnout na MěÚ Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí, úřad územního plánování (Michal Štim, DiS. , tel. 483 369 567) a na MěÚ Velké Hamry, stavebním úřadě.

Územní plán Velké Hamry (čistopis)
Zpráva o uplatňování územního plánu byla projednána a schválena na 4. zasedání zastupitelstva města dne 21.3.2019 pod č.u. A8/04/19.
1. změna územního plánu byla projednána a schválena na 13. zasedání zastupitelstva města dne 24.9.2020 pod č.u. A13/13/20. 

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
3
2
3
3
1
4
2
5
2
6
3
7
3
8
6
9
5
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
7
16
5
17
1
18
2
19
2
20
1
21
5
22
5
23
1
24
1
25
2
26
1
27
3
28
2
29
7
30
2

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Leoš

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Dětský karneval 10.02.2013