Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Veřejné zakázky 2013

Veřejná zakázka "Zateplení pavilonu mimoškolní výchovy ZŠ Velké Hamry 541"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 15.3.2013 na úřední desce a elektronické úřední desce města a na profilu zadavatele. Přímo bylo osloveno k podání nabídky pět dodavatelů. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 29.3.2013 10:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

V řádném termínu podalo nabídku 6 firem. Nabídky hodnotila pětičlenná komise. Jedna nabídka byla z hodnocení vyřazena z důvodu nepodepsaného návrhu smlouvy o dílo v nabídce.

Bylo stanoveno pouze jedno hodnotící kritérium a to nejnižší nábídková cena bez DPH bez 5% rozpočtové rezervy. Nabídkové ceny byly v rozmezí 2.254.143,- Kč - 2.417.470,- Kč.

Na základě doporučení hodnotící komise Rada města Velké Hamry na svém zasedání dne 8.4.2013 pod č.j. 101/63/13 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností HELIOS Bau spol. s r.o., nabídková cena 2.254.143,- Kč.

Podepsaná smlouva o dílo je k dispozici zde

Veřejná zakázka "Výměna oken a vchodových dveří v čp. 443 Velké Hamry"

Výzva k podání nabídky byla rozeslána dne 5.3.2013. Přímo osloveny byly čtyři firmy. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 25.3.2013 ve 13:00 hodin.

V řádném termínu podaly nabídky čtyři firmy. Byla stanovena tří dílčí hodnotící kritéria a to nabídková cena bez DPH (75%), délka záruční doby na celé dílo v letech (20%) a rozsah pojištění odpovědnosti za škodu uchazeče (5%).

Rada města Velké Hamry na svém zasedání dne 25.3.2013 pod č.j. 989/62/13 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností BREX s.r.o., nabídková cena 304.491,- Kč bez DPH, záruka na dílo 96 měsíců, pojištění ve výši 50 mil. Kč.

Veřejná zakázka "Odkanalizování objektu čp. 590 Velké Hamry"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 10.4.2013 na úřední desce a elektronické úřední desce města. Přímo osloveni byli tři dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 22.4.2013 v 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

V řádném termínu podala nabídku pouze 1 firma a to firma SIZ, s.r.o. Nabídku hodnotila pětičlenná komise. Nabídková cena je ve výši 738.689,45 Kč bez DPH, záruka 60 měsíců, pojištění 10 mil. Kč.

Na základě doporučení hodnotící komise Rada města Velké Hamry na svém zasedání dne 23.4.2013 pod č.j. 1028/64/13 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností SIZ, s.r.o.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde a dodatek ke smlouvě o dílo je k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka " Dodávka krajníků ke komunikaci I. třídy ve Velkých Hamrech"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 15.5.2013 na úřední desce a elektonické přední desce města a na profilu zadavatele. Přímo bylo osloveno sedm dodavatelů. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 20.5.2013 ve 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3

V řádném termínu podaly nabídku čtyři firmy. Nabídky hodnotila pětičlenná komise. Dvě nabídky byly z hodnocení vyřazeny z důvodu nesplnění podmínek výzvy spočívající v nedoložení všech požadovaných dokumentů.

Bylo stanoveno pouze jedno hodnotící kritérium a to nejnižší nabídková cena bez DPH.

Na základě doporučení hodnotící komise Rada města Velké Hamry na svém zasedání dne 20.5.2013 pod č.j. 1061/66/13 rozhodla vystavit objednávku na dodávku společnosti Průmysl Kamene a.s., nabídková cena 442.400,- Kč bez DPH.

Vyjádření k námitkám je k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka "Výkon funkce TDI na akci zateplení pavilonu mimoškolní výchovy ZŠ Velké Hamry 541"

K podání nabídky byly osloveny tři firmy dne 9.5.2013. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 17.5.2013 ve 13:00 hodin.

Podmínky výzvy jsou ke shlédnutí zde

V řádném termínu podaly nabídku tři firmy. Bylo stanoveno pouze jedno hodnotící kritérium a to nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada města Velké Hamry na svém zasedání dne 20.5.2013 pod č.j. 1060/66/13 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností CEREBYD s.r.o., nabídková cena 38.800,- Kč nbez DPH.

Veřejná zakázka "Dodávky tepla do objektů ve vlastnictví Města Velké Hamry"

Veřejná zakázka byla zadána formou výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku společnosti Golem Velké Hamry a.s. Datum zahájení zadávacího řízení bylo 20.6.2013. Nabídky byla doručena zadavateli dne 23.9.2013. Dne 7.10.2013 proběhlo posouzení a hodnocení nabídky.

Rada města Velké Hamry schválila na základě doporučení komise dne 14.10.2013 pod č.j. 1218/75/13 Smlouvu o dodávce teplené energie se společností Golem Velké Hamry, a.s.

Smlouva o dodávce tepelné energie je k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka "Výměna oken a vchodových dveří v čp. 525 Velké Hamry"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 6.8.2013 na úřední desce a elektonické úřední desce města a na profilu zadavatele. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 19.8.2013 ve 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

V řádném termínu podaly nabídku čtyři firmy. Nabídky hodnotila čtyřčlenná komise. Byla stanovena tří dílčí hodnotící kritéria a to nabídková cena bez DPH (75%), délka záruční doby na celé dílo v letech (20%) a rozsah pojištění odpovědnosti za škodu uchazeče (5%).

Na základě doporučení hodnotící komise Rada města Velké Hamry na svém zasedání dne 19.8.2013 pod č.j. 1160/71/13 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společnosti LG Dinex s.r.o., nabídková cena 433.218,- Kč bez DPH, záruka 96 měsíců, pojistění odpovědnosti za škodu 8 mil. Kč.

Veřejná zakázka "Oprava místních komunikací ve Velkých Hamrech"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 22.8.2013 na úřední desce a elektronické úřední desce města a na profilu zadavatele. Přímo byli osloveni k podání nabídky tři dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 5.9.2013 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

Přílohy k výzvě: č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5

V řádném termínu podaly nabídku tři firmy. Nabídky hodnotila pětičlenná komise. Byla stanovena dvě dílčí kritéria a to nabídková cena bez DPH (70%) a délka záruční doby v měsících (30%).

Na základě doporučení hodnotící komise Rada města Velké Hamry na svém zasedání dne 9.9.2013 pod č.j. 1172/72/13 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností STRABAG a.s., nabídková cena 961.761,00 Kč bez DPH, záruka 60 měsíců.

Podepsaná smlouva o dílo je k nahlédnutí zde

Skutečné plnění a uhrazení ceny k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka "Velké Hamry – Vybudování MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko" 

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 30.8.2013 na úřední desce a elektronické úřední desce. Přimo byli osloveni k podání nabídky tři dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 16.9.2013 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

V řádném termínu podaly nabídku dvě firmy. Nabídky hodnotila pětičlenná komise. Byla stanovena dvě dílčí kritéria a to nabídková cena s DPH (80%) a odstranění závady v době i po uplynutí záruční lhůty v hodinách (20%).

Na základě doporučení hodnotící komise Rada města Velké Hamry na svém zasedání dne 23.9.2013 rozhodla pod č.j. 1193/73/13 uzavřít smlouvu o dílo se společností Oaza-net spol. s r.o., nabídková cena 284.108,- Kč s DPH, odstranění závady do 48 hodin.

Veřejná zakázka "Rekonstrukce veřejného osvětlení"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 30.9.2013 na úřední desce, elektronické úřední desce a na profilu zadavatele. Přímo osloveni k podání nabídky byli tři dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 14.10.2013 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

Příloha k výzvě jsou zde: příloha č.1, přílha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5, příloha č.6

V řádném termínu podalo nabídku osm firem. Nabídky hodnotila pětičlenná komise. Bylo stanoveno jedno hodnotící kritérium, kterým byla cena s DPH.

Na základě doporučení hodnotící komise Rada města Velké Hamry na svém zasedání dne 14.10.2013 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností RAISA spol. s r.o., nabídková cena 1.598.472,30 Kč včetně DPH.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka "Zateplení s výměnou zdrojů tepla ve Velkých Hamrech"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 21.10.2013 na úřední desce, elektronické úřední desce a na profilu zadavatele. Přímo osloveno k podání nabídky bylo pět dodavatelů. Termín odevzdání nabídek je stanoven na 22.11.2013 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

Textová část zadávací dokumentace je ke shlédnutí zde

Dodatečné informace jsou ke shlédnutí zde

Dodatečné informace č. 2 jsou ke shlédnutí zde

Přílohy k zadávací dokumentaci jsou ke stažení na profilu zadavatele.

V řádném termínu podalo nabídku šest firem. Z toho pět firem na dílčí plnění 1 a pět firem na dílčí plnění 2. Nabídky hodnotila pětičlenná komise. Bylo stanoveno jedno hodnotící kritérium a to nejnižší nabídková cena bez DPH a bez rozpočtové rezervy.

Na základě doporučení hodnotící komise Rada města Velké Hamry rozhodla na svém zasedání dne 25.11.2013 vybrat na dílčí plnění 1 firmu SIZ s.r.o., nabídková cena bez DPH a rozpočtové rezervy 2.157.237,78 Kč a na dílčí plnění 2 firmu SyBan s.r.o., nabídková cena bez DPH a rozpočtové rezervy 4.458.914,00 Kč.

Písemná zpráva zadavatele je k nahlédnutí zde

Smlouva o dílo se společností SIZ s.r.o. je k nahlédnutí zde

Smlouva o dílo se společností Syban s.r.o. je k nahlédnutí zde

Dodatek č. 1 k SOD s firmou SIZ s.r.o. je k nahlédnutí zde

Dodatek č. 1 k SOD s firmou Syban s.r.o. je k nahlédnutí zde

Dodatek č. 2 k SOD s firmou Syban s.r.o. je k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka "Dodávka a montáž herních prvků"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 15.10.2013 na úřední desce, elektronické úřední desce a na profilu zadavatele. Přímo osloveno k podání nabídky byli tři dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 29.10.2013 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

Přílohy k zadávací dokumentaci jsou ke stažení na profilu zadavatele.

V řádném termínu podalo nabídku sedm uchazečů. Nabídky hodnotila pětičlenná komise. Bylo stanoveno jedno hodnotící kritérium a to nabídková cena včetně DPH.

Na zákadě doporučení hodnotící komise rozhodla Rada města Velké Hamry na svém zasedání dne 4.11.2013 uzavřít smlouvu o dílo se společností ALESTRA s.r.o., nabídková cena s DPH 224.685,- Kč.

Veřejná zakázka "Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Velké Hamry (2)"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 7.11.2013 na profilu zadavatele. Přímo osloveno k podání nabídky bylo pět dodavatelů. Termín odevzdání obálek byl stanoven na 27.11.2013 12:00 hodin.

Textová část zadávací dokumentace je ke shlédnutí zde

V řádném termínu podali nabídku dva uchazeči. Nabídky hodnotila pětičlenná komise. Bylo stanoveno jedno  hodnotící kritérium a to nejnižší nabídková cena bez DPH.

Na základě doporučení hodnotící komise rozhodla Rada města Velké Hamry na svém zasedání dne 2.12.2013 uzavřít kupní smlouvu s uchazečem MERKURIA-ARTES a.s., nabídková cena bez DPH 2.275.000,- Kč.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky je k nahlédnutí zde

Písemná zpráva zadavatele k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka "Rekonstrukce střechy v čp. 433 Velké Hamry"

Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 4.12.2013 na profilu zadavatele a internetových stránkách města. K podání nabídky bylo osloveno 6 dodavatelů. Termín odevzdání obálek byl stanoven na 16.12.2013 v 15:00 hodin.

Textová část zadávací dokumentace je ke shlédnutí zde

V řádném termínu podalo nabídku 5 uchazečů. Nabídky hodnotila pětičlenná komise. Byla stanovena tři kritéria. Nabídková cena bez DPH (70%), délka záruční doby na celé dílo (20%), rozsah pojištění uchazeče (5%) a práce nad rámec záruky (5%).

Na základě doporučení hodnotící komise rozhodla Rada města Velké Hamry na svém zasedání 16.12.2013 uzavřít smlouvu o dílo s Pavlem Jurkovičem, nabídková cena 522.473,- Kč bez DPH, záruční doba 120 měsíců, rozsah pojištění 5 mil. Kč, práce nad rámce záruky nabídnuty.

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
3
2
3
3
1
4
2
5
2
6
3
7
3
8
6
9
5
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
7
16
5
17
1
18
2
19
2
20
1
21
5
22
4
23
1
24
1
25
2
26
1
27
3
28
2
29
9
30
2

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Ivan

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie