Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Velké Hamry stanoví v souladu s §5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s §17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

Čl. I

Náklady na pořízení kopií

1. Za pořízení jedné kopie a za tisk na barevné tiskárně:

  1. Jednostranná A4: 3,- Kč
  2. Oboustranná A4: 6,- Kč
  3. Jednostranná A3: 5,- Kč
  4. Oboustranná A3: 10,- Kč

3. Za pořízení kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie či tisku u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna hradit.

4. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Čl. II

Náklady na opatření technických nosičů dat

1. CD 1 ks: 20,- Kč

2. DVD1 ks: 40,- Kč

3. Jiný technický nosič dat bude účtován podle pořizovací ceny.

4. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto disku uplatňována.

Čl. III

Náklady na odesílání informací žadateli

1.  Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p. Náklady na balné nebudou účtovány.

2.  V případě osobního odběru požadovaných informací nebo předáním do emailu či datové schránky či na elektronické úložiště nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

Čl. IV

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

1.  V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 240,- Kč, která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce podle schváleného rozpočtu pro rok 2019. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

2.  Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Čl. V

Ostatní ustanovení

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,- Kč, nebude úhrada požadována.

2.  Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.

3.  Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

4.  Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně městského úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet města 963263399/0800 nebo v případě, že částka je vyšší než 200,- Kč přes platební terminál, který je umístěn v pokladně městského úřadu a je k dispozici v úředních hodinách.

5.  Tento sazebník se stanoví na období od 10.9.2019 do schválení nového sazebníku.

6.  Sazebník byl schválen usnesením Rady města Velké Hamry č. 0646/23/19 ze dne 9.9.2019

Ve Velkých Hamrech dne 9.9.2019

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
3
2
3
3
1
4
2
5
2
6
3
7
3
8
6
9
5
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
7
16
5
17
1
18
2
19
2
20
1
21
5
22
4
23
1
24
1
25
2
26
1
27
3
28
2
29
9
30
2

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Ivan

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

"Loupežnický dětský den" 12. června 2011