Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Žádost o informace

Město zveřejňuje informace na úřední desce a na vývěsních tabulích ve městě.

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané organizačním řádem městského úřadu.
Písemně podané žádosti ,stejně tak i prostřednictvím e-mailové adresy  podatelna@velke-hamry.cz v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podací knize a následně na jednotlivých odborech MěÚ.
Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:
  • poskytnutím informace – písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti.(o tom učiní zaměstnanec záznam)
  • odložením žádosti – je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol); v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti města, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do tří dnů žadateli
  • odmítnutím žádosti – v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně a ani po výzvě, která se vydá do 7 dnů od podání žádosti, žádost žadatel do 30 dnů neupřesní (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru)

Je-li proti rozhodnutí podáno odvolání (na podatelně MěÚ) ve smyslu § 16 zákona, je vyřízeno těmito způsoby:

  • směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, rozhoduje Rada města Velké Hamry
  • směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je vedoucí odboru příslušnému Krajskému úřadu Libereckého kraje

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj