Navigace

Obsah

Opravné prostředky - § 5, odst. 1, písm. c) z.č. 106/1999 Sb.:
 
Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu
 
·         opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu,
který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení
tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné
rozhodnutí vydáno
·         proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze
podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná.
rada města, starosta nebo tajemník (jeli tato funkce zřízena)
 
Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
 
·         opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města v přenesené působnosti učiněné
ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu, a to ve lhůtě
uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož
základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno
·         proti opatření rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené
působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení
výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Libereckého kraje
·         proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou