Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Základní zákonné předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města:
 
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná
a rozhoduje a jimiž se řídí, patří:
           
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 500/2004 Sb.,správní řád
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích
vyhláška MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci provádění sociálního zabezpečení
zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
NV č. 126/2000 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 280/2009 Sb., o správě daní a poplatků
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách o podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
zákon č.  136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
zákon č. 186/2016 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
2
29
2
30
2
1
2
2
6
3
8
4
3
5
3
6
2
7
3
8
4
9
8
10
3
11
2
12
3
13
2
14
4
15
4
16
4
17
2
18
2
19
4
20
2
21
2
22
2
23
3
24
5
25
2
26
3
27
6
28
5
29
4
30
7
31
3

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Vratislav

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pálení čarodějnic 2012