Navigace

Obsah

Registr oznámení - zákon o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnost evidenčnímu orgánu, kterým je tajemnice MěÚ Velké Hamry, vést registr oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři.

Registr oznámení MěÚ Velké Hamry je veden v písemné a elektronické podobě a každý, kdo splní dále uvedené podmínky, může do tohoto registru nahlédnout.

Podmínky k nahlédnutí do registru oznámení:

  • žadatel musí vyplnit formulář "Žádost o nahlédnutí do RO Velké Hamry", který lze stáhnout zde
  • řádně vyplněnou žádost lze odeslat písemně na adresu uvedenou v žádosti, předat osobně v úředních hodinách v kanceláři tajemnice MěÚ nebo poslat jako přílohu e-mailu podepsaného zaručeným elektronickým podpisem na adresu muvh@velkehamry.cz s předmětem zprávy "Žádost o  nahlédnutí do RO Velké Hamry".
  • z formuláře mimo jiné vyplývá, bude-li požadováno nahlédnutí do registru oznámení v písemné podobě, tak lze učinit v úředních hodinách v kanceláři tajemnice MěÚ, nebo požaduje-li se nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě, pak žadatel obdrží jedinečné uživatelské jméno a heslo, které mu budou zaslány buď poštou nebo na zadanou e-mailovou adresu. Upozorňujeme, že uživatelské jméno a heslo má omezenou dobu platnosti. Informace o době platnosti obdrží žadatel zároveň s uživatelským jeménem a heslem.

Jak lze nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě:

Registr oznámení je v elektronické podobě veden na specializovaném serveru Libereckého kraje ero.kraj-lbc.cz

žadatel si na úvodní stránce tohoto serveru zvolí Velké Hamry, vyplní uživatelské jméno a heslo, čímž získá přístup k naskenovaným oznámením veřejných funkcionářů.

Upozornění: Žadatel, který nedodrží podmínky zákona stanovené pro nahlížení do registru oznámení, se tímto může dopustit přestupku. Dle §23 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se přestupku dopustí fyzická osoba, která používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle §13 odst. 7, poruší povinnost mlčenlivosti podle §14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru, neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle §13 odst. 4. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.