Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Probíhá úprava webových stránek.

Agentura pro sociální začleňování

Jak zastavit přílit nepřizpůsobivých?

Na základě rozhodnutí Rady města Velké Hamry jsme požádali Městský úřad Tanvald, jakožto místně příslušný správní orgán, o vydání opatření obecné povahy k vyhlášení míst ve městě Velké Hamry se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. O co jde? Chtěli jsme omezit přísun nových nežádoucích a nepřizpůsobivých obyvatel z okolních obcí. Vydáním tohoto opatření by se totiž v Hamrech zamezilo výplatě příspěvku a doplatku na bydlení nepřizpůsobivým lidem, žijícím v soukromých objektech, na které by bylo opatření obecné povahy vyhlášeno. Jednoduše řečeno by tito lidé neměli dávky na to, aby zaplatili za předražené ubytování v těchto domech. Opatření obecné povahy je jedním z mála zákonných nástrojů obce (nejspíše jediným nástrojem), jak omezit přísun nových nepřizpůsobivých obyvatel.

K návrhu opatření obecné povahy se vždy vyjadřuje Policie ČR a OSPOD, přičemž o jeho vydání nakonec rozhodne místně příslušný Městský úřad v Tanvaldě.

A stalo se to, co se v našem státě stává velmi často, že o osudu života lidí v jedné obci, rozhoduje obec zcela jiná. Policie ČR doporučila opatření vyhlásit, OSPOD toto opatření nepodpořilo a Městský úřad Tanvald bez dalšího vysvětlení  toto opatření obecné povahy rozhodl nevydat. Zde si můžete přečíst vyjádření Městského úřadu Tanvald k této věci. S tímto vyjádřením jsem se samozřejmě nespokojil a budeme s úřadem v Tanvaldě o této problematice dál jednat.

Problémy s nepřizpůsobivými se samozřejmě netýkají pouze našeho města. I okolní obce marně bojují proti jejich přistěhování.  V novinách MF Dnes dne 2.10.2018 vyšel k této problematice článek. Jeho výňatek si můžete přečíst zde.

Jaroslav Najman, starosta

logo agentury

Na základě dosavadní praxe Agentury ze spolupráce s obcemi vešel 1. ledna r. 2016 v platnost tzv. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), nástroj pomoci městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování a je realizován v rámci individuálního projektu "Systémové zajištění sociálního vyloučení". Cílem KPSVL je zajištění adresnosti, koordinace, konzistence a synergie sady místních opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách, která budou realizována prostřednictvím specifického mechanismu financování z prostředků ESIF.

Výsledky tříleté spolupráce s Agenturou sociálního začleňování jsou hmatatelné. Během působení agentury, vlivem průběžných pracovních setkání členů Lokálního partnerství a dalších zainteresovaných organizací došlo k jasnému posunu v práci na poli problematiky sociálního vyloučení.

V roce 2013 začali ve městě působit dva zaměstnanci jako asistenti prevence kriminality, kteří preventivně působí jak v sociálně vyloučených lokalitách, tak i v dalších exponovaných částech města. Jejich činnost spojuje často uzavřené sociálně vyloučené nebo ohrožené obyvatele s vnějším světem, zklidňuje bezpečnostní klima v obci. Nyní jsou ve Velkých Hamrech zaměstnáni čtyři asistenti prevence kriminality, 2 z nich posilují pozdní odpolední, večerní či noční hodiny a zajišťují bezpečnost při akcích s větší kumulací obyvatelstva. Tito zaměstnanci byli do konce roku 2015 financování z dotace Ministerstva vnitra, od ledna 2017 se na financování podílí MPSV a Evropský sociální fond.

Významnou roli při sociálním začleňování zastává pozice terénního pracovníka. Jak už název pozice napovídá, jedná se o zaměstnance, který působí přímo v terénu s cílem sociální integrace, osamostatnění sociálně vyloučených obyvatel a převzetí zodpovědnosti za svůj život. Terénní pracovnice je ve městě zaměstnána od r. 2014. Pomáhá všem obyvatelům města s řešením problémů spojenými s bydlením, s udržováním pořádku kolem nemovitostí obývaných sociálně vyloučenými obyvateli, pomáhá při jednání s úřady, v otázkách zaměstnání, zadluženosti, zdravotní pomoci, asistuje rodinám při kontaktu s MŠ až, podporuje gramotnost ve všech odvětvích existence atd. Terénní pracovnice během svého působení získala mnoho zkušeností se sociálně vyloučenými rodinami, postupně získala jejich důvěru. Postupnými kroky tak dochází k vývoji komunitní činnosti ve městě. Terénní pracovnice je financována z programu Úřadu vlády ČR.

Městu se od počátku spolupráce s Agenturou sociálního začleňování podařilo každoročně realizovat letní dětské tábory, víkendové pobyty, preventivní aktivity za měřené na nejmladší populaci. V roce 2015 byla vybudována a vybavena klubovna, která slouží dětem převážně ze sociálně vyloučených míst k smysluplnému trávení volného času, k činorodým aktivitám, k celkovému posílení gramotnosti. Uvedené projekty byly podpořeny Ministerstvem vnitra ČR.

Od ledna roku 2017 se započalo s realizací tří programů financovaných z dotace MPSV a ESF. Jedná se o sociální a komunitní sociální práci (pro všechny obyvatele obce, kteří se ocitli v situaci, se kterou si nevědí sami rady, jako například předlužení, péče o dítě, jednání s úřady, vyřizování dokladů, jednání se školami apod.), pokračování programu asistentů prevence kriminality a vytvoření a ověření koncepce sociálního bydlení ve městě Velké Hamry. Tyto tři programy budou realizovány po dobu tří let tj. od 1.1.2017 do 31.12.2019. Dále čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace pro další dva projekty a to projekt financovaný z OP VVV „Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech“ a projekt financovaný z IROP na rekonstrukci sociálních bytů především pro rodiče samoživitele a další obyvatele, kteří aktuálně řeší krizovou situaci se svým bydlením.

Informace o Agentuře naleznete na webu www.socialni-zaclenovani.cz

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj