Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Domovní řád

Úvodní ustanovení

  1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí domu a zařízení.

  2. Dodržování domovního řádu pomůže zajistit spokojené bydlení v domě všem jeho obyvatelům. Proto členská schůze družstva očekává, že nebude docházet k jeho porušování.

I. Povinnosti družstva vůči členům, vlastníkům bytů a nájemníkům

  1. Družstvo je povinno pečovat o společné části domu a o dodávku energií a služeb souvisejících s bydlením tak, aby umožnilo členům družstva, vlastníkům bytů i nájemníkům nerušené bydlení a využívání všech služeb souvisejících s bydlením v domě. Družstvo je povinno pečovat zejména
    o střechu, fasádní opláštění, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, nebytové prostory, rozvody tepla, teplé a studené vody umístěné mimo byty, kanalizaci, elektřiny, slaboproudu a jeho příslušenství ve společných prostorech. Družstvo pečuje, aby byla prováděna včasná údržba, opravy i modernizace společných částí domu podle možností.

  2. Družstvo vede technickou dokumentaci domu a jeho částí včetně bytů a nebytových prostor.

  3. Družstvo provádí administrativní práce spojené se správou domu, zajišťuje pravidelné vybírání záloh od uživatelů bytů za užívání služeb spojených s bydlením a úhradu těchto služeb dodavatelům, platí daně a pojištění domu.

  4. K úhradě prací družstva spojených se správou domu má družstvo nárok na pravidelné měsíční příspěvky od členů družstva.

II. Práva a povinnosti uživatelů bytů

  1. Uživatel bytu je oprávněn vyžadovat po družstvu, aby mu zajistilo nerušené bydlení v jeho bytě, užívání společných částí domu a jejich zařízení v souladu zejména s tímto domovním řádem a včas odstraňovalo závady, které jej omezují v bydlení.

  2. Úklid, údržbu a opravy bytu a jeho zařízení provádí uživatel bytu na svůj náklad. Družstvo hradí údržbu a opravy společných částí domu.

  3. Člen družstva a vlastník bytu může provádět úpravy bytu podle vlastního uvážení. Nesmí však jimi poškozovat, ohrožovat, nebo nadměrně omezovat ostatní byty, nebo jejich uživatele, ani funkčnost společných částí domu. Úpravy bytu, jimiž se mění jeho vnitřní uspořádání, zařízení, nebo užitý materiál, může uživatel bytu provádět jen se souhlasem družstva. Souhlas družstva je nutný také v případě, že při opravách a úpravách bytu bude jeho uživatel užívat společných částí domu nad obvyklou míru, např. k časově omezenému skladování potřebného materiálu.

  4. Pověřený funkcionář, či pracovník družstva může vstoupit do bytu zásadně jen se svolením člena družstva. Člen družstva - nájemce bytu nemůže odmítnout jeho vstup v případě, že to nezbytně vyžaduje úprava, provoz, nebo opravy v ostatních bytech, příp. společných částí domu, nebo opatření směřující k zamezení či šíření škod z havárie, nebo živelní události.

  5. Uživatel bytu je povinen přispívat družstvu pravidelně měsíčně na úhradu výdajů, které má družstvo jako správce společných částí domu a do příslušných fondů družstva. Spolu s tím je uživatel bytu povinen platit měsíční zálohy za služby poskytované mu v souvislosti s bydlením a zprostředkovávané družstvem. Vyúčtování těchto příspěvků a záloh provádí družstvo každoročně nejpozději do konce následujícího roku.

III. Užívání společných prostor a zařízení domu

  1. Společné prostory a zařízení domu se mohou používat pouze k účelu, k nimž jsou určeny a tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů bytů, nebo nebytových prostor. Vchody, chodby, a schodiště musí zůstat volné. Není přípustné používat společné prostory ke skladování čehokoli, co náleží jen jednomu, nebo několika vlastníkům bytů v domě, pokud nemají od družstva povolení k časově omezenému využití části těchto prostor pro sebe.

  2. Společná zařízení domu se mohou používat pouze podle pravidel stanovených družstvem. Pokud je používání společného zařízení spojeno se spotřebou energie nebo vody, je uživatel povinen spotřebu družstvu uhradit způsobem, který mu družstvo určí.

  3. Uživatelé bytů jsou povinni umožnit družstvu přístup k uzávěrům plynu, vody, tepla a k měřičům jejich spotřeby i v případě, že jsou umístěny v jejich bytě.

  4. Uživatelé bytů jsou na výzvu družstva povinni zanechat nedovoleného užívání společných prostor a zařízení, tj. např. odstranit z chodby své věci, které tam skladují.

  5. Způsobí-li uživatel bytu, osoby s ním bydlící, nebo jejich návštěva, škodu na společných prostorech a zařízení domu, je tento uživatel bytu povinen ji na svůj náklad bezodkladně odstranit. Neučiní-li tak, zajistí odstranění škody družstvo na náklad uživatele bytu.

IV. Zajištění pořádku a čistoty v domě

  1. Uživatelé bytů jsou povinni zajištovat pořádek a čistotu ve společných prostorách dle rozpisu a konkrétních podmínek k tomu určených samosprávou domu.

  2. Obyvatelé domu jsou povinni, aby chodník byl řádně a včas čištěn, tj. zbaven nečistoty, smetí, sněhu a při náledí posypán. To vše zajištují v rámci rozpisu úklidu společných prostor. Tam, kde není chodník, je třeba takto čistit část cesty, která slouží k bezpečné chůzi. Dále v rámci rozpisu úklidu je zajištován úklid v okolí popelnic.

  3. Ve společných částech domu je kouření zakázáno.

  4. Poplatek za neprovedení úklidu: pokud nebude proveden úklid dle rozpisu v domě, bude úklid zajištěn dodavatelsky a neuklízícímu členovi bude naúčtován poplatek ve výši 300,-Kč , schváleno na schůzi dne : 24.11.2015

V. Přístup do domu a ke společným částem

  1. Každý uživatel bytu při nastěhování obdržel od družstva a poté od člena družstva klíče od hlavního vchodu, bytu a klíče od společného uzamčeného prostoru – kolárna + kočárkárna a klíče od schránky. Případnou ztrátu klíče od kolárny + kočárkárny je uživatel povinen neprodleně nahlásit družstvu. Pokud by byl touto ztrátou ohrožen majetek ostatních uživatelů uložený v těchto prostorách, může družstvo na uživateli, který klíč ztratil, požadovat uhrazení nákladů souvisejících s výměnou zámkové vložky a všech klíčů od daného prostoru. V takovém případě je uživatel povinen tyto náklady uhradit.

  2. Klíče od místností, kde jsou obslužná zařízení domu, hlavních uzávěrů plynu, vody, tepla a jejich měřidel, jsou uloženy u odpovědných osob, zpravidla členů představenstva, příp. dalších osob určených družstvem.

  3. Všichni uživatelé bytů i osoby s nimi bydlící jsou povinny dbát na uzavření domu a po skončení užívání společných částí domu i těchto částí.

VI. Klid v domě

  1. Uživatel bytu je povinen zajistit, aby všichni, kdo s ním byt obývají, nebo ho navštěvují, nerušili obyvatele domu, zejména sousedy, nadměrným hlukem.

  2. Pokud je vlastník bytu nucen povolit nadměrný hluk ve svém bytě, např. v důsledku opravy bytu, oznámí to předem družstvu i sousedům, a dobu obtěžování hlukem zkrátí na nejkratší možnou míru, nebo se bude snažit ji přizpůsobit požadavkům sousedů, příp. družstva.

  3. V době od 2200 hodin do 600 hodin se nesmí používat hlučné domácí spotřebiče (zejména vrtat do zdí), ani jinak rušit hlukem. Uživatelé bytů v domě jsou povinni respektovat příslušné právní předpisy upravující provozování jejich činnosti z hlediska hlučnosti a respektovat požadavky družstva nebo správce domu.

  4. Rušitele klidu v domě vyzve družstvo, aby této činnosti zanechal. Není-li výzvy uposlechnuto, družstvo uplatní veřejné napomenutí. Nepomůže-li ani veřejné napomenutí, obrátí se družstvo o pomoc na obvodní úřad, policii, soud, příp. další složky.

VII. Umisťování předmětů a manipulace s nimi

  1. Umisťovat předměty na fasádu domu, nebo střechu je možné jen se souhlasem družstva.

  2. Rostliny v oknech, nebo na lodžiích musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno dbát, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

  3. Instalace venkovních individuálních rozhlasových, televizních, nebo jiných antén a jejich svodů je zakázáno.

  4. Čištění věcí, např. klepáním a vytřepáváním je možné jen na místech k tomu určených a mimo dobu nočního klidu. Znečištěný prostor musí být uveden do původního stavu.

  5. Přísně zakázáno je vyhazování předmětů z oken, nebo lodžií, zejména cigaretových nedopalků a klepání popela.

  6. Čištění věcí na chodbách nebo jiných společných prostorech domu není dovoleno.

VIII. Zdroje informací

  1. Základním zdrojem informací pro všechny uživatele bytů jsou nástěnky umístěné ve vestibulu hlavního vchodu. Jejím prostřednictvím předává družstvo, správa domu nejdůležitější informace všem uživatelům bytů. K podrobnějšímu informování členů družstva může družstvo využít, bulletinu, příp. oběžníku či formulářů charakteru referenda. Dalším zdrojem informací pro všechny uživatele bytů i vnější dodavatele a jiné partnery družstva může být internetová stránka Města Velké Hamry – kolonka Bytové družstvo Velké Hamry

  2. Uživatelé bytů jsou povinni označit svůj byt, příp. zvonek u bytu jmenovkou se svým jménem, příp. jménem podnájemníka. Jmenovky na domovní schránky a zvonky v přízemí vyrábí a umísťuje družstvo z důvodu jejich jednotného vzhledu. Obsah jmenovky si určuje uživatel bytu s ohledem na místní zvyklosti a vzhled a obsah ostatních jmenovek.

  3. Jakékoli informační zařízení, např. firemní či reklamní štít, je možné umístit na dům jen se souhlasem družstva a při dodržení předpisů, které se na ně vztahují.

IX. Chov domácích zvířat

  1. Uživatelé bytů mohou chovat jen přiměřený počet domácích zvířat. Hodlají-li chovat větší počet zvířat, jsou povinni požádat o souhlas družstvo.

  2. Uživatelé bytů jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata. Zejména jsou povinni zajistit, aby zvířata nenarušovala výkon užívacích práv ostatních uživatelů bytů a domu, zejména psi svým hlasitým štěkotem, příp. znečišťováním společných prostor. Znečištění, nebo škody na společných částech a jiných prostorech a zařízení v domě chovanými zvířaty, jsou jejich vlastníci povinni odstranit.

  3. Chovatel je povinen zejména: aby ve společných prostorách domu a jeho okolí vodil psa na vodítku, aby domácí zvířata neznečišťovala společné prostory, i nejbližší okolí domu. Dojde –li k znečištění, je chovatel povinen znečištění odstranit

  4. Chovatel zamezí volnému pobíhání zvířat

  5. Vydala-li obec vyhlášku, či jiný předpis pro chov domácích zvířat, jsou uživatelé bytu - chovatelé povinni zajistit její dodržování.  

X. Společná a závěrečná ustanovení

  1. Tento domovní řád platí pro členy družstva, nájemníky i uživatelé v domě.

  2. Bydlení členů družstva upravují dále nájemní smlouvy členů družstva a stanovy družstva. Bydlení nájemníků, upravují nájemní smlouvy o užívání bytu.

  3. Tento domovní řád byl přijat členskou schůzí družstva dne: 24.11.2015

Organizace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
2
5
1
6
2
7
2
8
1
9
2
10
1
11
2
12
1
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
6
20
8
21
4
22
1
23
2
24
1
25
2
26
3
27
8
28
4
29
1
30
7
1
7
2
3
3
4
4
5
5
3

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Jiří

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Turistický oddíl Liščata Velké Hamry - Sázení stromu Anežky České dne 5. 11.2011