Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Standardní byty

Z celkového bytového fondu je 139 bytů vedeno jako byty standardní. Jedná se o zkolaudované byty se standardní sazbou nájemného, v běžné zástavbě, s běžným vybavením. Tyto byty jsou určeny pro všechny žadatele, kteří nesplňují podmínky pro přidělení dostupného bytu, bytu zvláštního určení, startovacího bytu a nebo krizového bytu. Nájemník musí dodržovat pouze podmínky uvedené v nájemní smlouvě a podmínky domovního řádu.

Nájemné ve standardním bytě je stanoveno na 40,- Kč/m2. Pokud vlastník provede částečnou rekonstrukci bytu, zvyšuje se od následujícího měsíce po měsíci, v němž byla rekonstrukce ukončena nájemné na 50,- Kč/m2. Pokud vlastník provede úplnou rekonstrukci bytu, zvyšuje se od následujícího měsíce po měsíci, v němž byla rekonstrukce ukončena nájemné na 60,- Kč/m2. Pokud provede částečnou či úplnou rekonstrukci bytu nájemník na své náklady na základě dohody o rekonstrukci bytu, nájemné se po dobu sedmi let od rekonstrukce nezvyšuje.

Postup přidělení a užívání standardního bytu:

  1. Žadatelem o byt může byt osoba starší 18 let.
  2. Žadatel o byt vyplní formulář žádosti o byt viz zde. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách města, nebo v kanceláři MěÚ Velké Hamry ve dveřích č. 10 u vedoucí ekonomického a investičního odboru (paní Radka Korotvičkova), tel. 483 369 815, 777 914 020, email: bytove@velke-hamry.cz
  3. Vyplněný formulář žadatel odevzdá buď osobně, nebo elektronicky na kontakty uvedené v bodě 2.
  4.  V případě, že obec má k dispozici vhodný byt, je žadateli navržen termín prohlídky tohoto bytu, aby se vyjádřil, zda o tento konkrétní byt bude mít zájem.
  5. Ke konkrétnímu volnému bytu připraví vedoucí ekonomického a investičního odboru seznam žadatelů a tento seznam předkládá k rozhodnutí radě města
  6. O přidělení bytu žadateli rozhoduje pětičlenná rada města. Přednost mají žadatelé s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech, žadatelé, jejichž žádost je evidována delší dobu a žadatelé, u kterých počet členů domácnosti lépe odpovídá velikosti bytu.
  7. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou v trvání 3 měsíců. V případě bezproblémového užívání bytu je smlouva automaticky prodlužována vždy o tři měsíce. V případě dlouhodobého bezproblémového užívání bytu si žadatel může podat žádost o prodloužení nájemní smlouvy na delší období popřípadě na dobu neurčitou. V případě, porušování podmínek užívání bytu, nebude s nájemníkem smlouva obnovena na další období a přichází o byt bez zajištění jakéhokoli náhradního bydlení.
  8. Podaná žádost o byt má platnost 12 měsíců ode dne přijetí žádosti na MěÚ. V případě, že žadateli do této doby nebude byt přidělen a stále má o přidělení bytu zájem, je nutné si na kontaktech uvedených v bodě 1 žádost aktualizovat.

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj