Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Veřejné zakázky 2014

Veřejná zakázka "Naše zahrada - náš svět"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 2.1.2014 na úřední desce, elektronické úřední desce a na profilu zadavatele. Přímo osloveno k podání nabídky bylo šest dodavatelů. Termín odevzdání nabídek je stanoven na 17.1.2014 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

Textová část zadávací dokumentace je ke shlédnutí zde

Přílohy k zadávací dokumentaci jsou ke stažení na profilu zadavatele.

V řádném termínu podali nabídku tři uchazeči.

Rada města na svém zasedání dne 27.1.2014 rozhodla na základě projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky na dílčí plnění 2 "Naše zahrada - náš svět (zahradnické a sadové úpravy půdy a porostu)". Smlouva o dílo bude uzavřena s Ing. Martinem Šindelářem, nabídková cena bez DPH je ve výši 455.768,00 Kč. Vzhledem k tomu, že byly obdrženy pouze dvě nabídky na dílčí plnění 1 rada rozhodla dle čl. 5.1.4. Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP zadávací řízení na dílčí plnění 1 zrušit a vypsat nové zadávací řízení na toto plnění.

Smlouva o dílo na dílčí plnění 2 je k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka "Naše zahrada - náš svět (stavební práce)"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 21.2.2014 na úřední desce, elektronické úřední desce a na profilu zadavatele. Přímo osloveni k podání nabídky byli tři dodavatelé. Termín odevzdání nabídek je stanoven na 10.3.2014 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou k nahlédnutí zde

Textová část zadávací dokumentace je k nahlédnutí zde

Přílohy k zadávací dokumentaci jsou ke stažení na profilu zadavatele.

V řádném termínu podal nabíku jeden uchazeč.

Rada města na svém zasedání dne 10.3.2014 rozhodla na základě projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Naše zahrada - náš svět (stavební práce)". Smlouva o dílo bude uzavřena s firmou DI-TECH s.r.o., nabídková cena bez DPH je ve výši 578.189,00 Kč.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka "Odkanalizování objektu č.p. 269 Velké Hamry"

Veřejná zakázka byla rozeslána uchazečům dne 16.6.2014. Byli osloveni dva dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 2.7.2014 ve 13:00 hodin.

Podmínky výzvy jsou k nahlédnutí zde

V řádném termínu podali nabídku dva uchazeči.

Rada města na svém zasedání dne 7.7.2014 rozhodla na základě projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Odkanalizování objektu č.p. 269 Velké Hamry". Smlouva o dílo bude uzavřena s firmou Martin Štěpánek, nabídková cena 142.250,- Kč bez DPH, záruka 60 měsíců, výše pojistného plnění z odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč.

Veřejná zakázka "Oprava kanalizace u ZŠ Velké Hamry"

Veřejná zakázka byla rozeslána uchazečům dne 9.7.2014. Byli osloveni dva dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 21.7.2014 ve 13:00 hodin.

Podmínky výzvy jsou k nahlédnutí zde

V řádném termínu podali nabídku dva uchazeči. Výběrovým kritériem byla stanovena cena bez DPH.

Rada města na svém zasedání dne 31.7.2014 rozhodla na základě projednání zprávy o posouzení a hodocení nabídek uzavřít smlouvu o dílo s firemou SIZ s.r.o., nabídková cena 125.856,50 Kč bez DPH.

Veřejná zakázka "Zatrubnění potoka Muchovka"

Veřejná zakázka byla rozeslána uchazečům dne 22.7.2014. Byli osloveni tři dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 29.7.2014 ve 13:00 hodin.

Podmínky výzvy jsou k nahlédnutí zde

V řádném termínu podali nabídku dva uchazeči. Výběrovým kritériem byla stanovena cena bez DPH.

Rada města na svém zasedání dne 31.7.2014 rozhodla na základě projednání zprávy o posouzení a hodocení nabídek uzavřít smlouvu o dílo s firemou SIZ s.r.o., nabídková cena 209.777,- Kč bez DPH.

Konečná cena realizace akce je včetně méněprací ve výši 208.627,- Kč bez DPH.

Veřejná zakázka "Police do knihovny ve Velkých Hamrech"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla rozeslána uchazečům dne 11.8.2014, Byĺi osloveni tři dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 18.8.2014 ve 13:00 hodin.

Podmínky výzvy jsou k nahlédnutí zde

V řádném termínu podali nabídku tři uchazeči. Výběrovým kritériem byla stanovena cena bez DPH.

Rada města na svém zasedání dne 19.8.2014 rozhodla na základě projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek uzavřít smlouvu o dílo s firmou Jafribete spol. s r.o., nabídková cena 125.970,- Kč bez DPH.

Veřejná zakázka "Zpracování prováděcí projektové dokumentace na objekt staré školky č.p. 590 a objekt kulturního domu č.p. 370"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla rozeslána dvěma uchazečům 6.8.2014. Termín odevzdání nabídke byl stanoven na 1.9.2014 ve 13:00 hodin.

V řádném termínu podali nabídku dva uchazeči. Výběrovým kritériem byla stanovena cena bez DPH.

Rada města na svém zasedání dne 1.9.2014 rozhodla vybrat ke zpracování projektové projektové dokumentace firmu GARPEMMA, s.r.o., nabídková cena projektové dokumentace na starou školku 142.750,- Kč bez DPH a na kulturní dům 134.000,- Kč bez DPH.

Veřejná zakázka "Zřízení chodníku k DPS č.p. 511-513 Velké Hamry"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla rozeslána dne 6.10.2014 čtyřem uchazečům. Terín odevzdání nabídek byl stanoven na 13.9.2014 ve 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou k nahlédnutí zde

V řádném termínu byla podána pouze jedna nabídka. Výběrový kritériem byla stanvena cena bez DPH.

Rada města na svém zasedání dne 22.10.2014 rozhodla vyzvat k realizaci zakázky Fimru Štěpánek Martin, nabídková cena varianta a) 360.574,- Kč bez DPH, varianta b) 339.042,- Kč bez DPH. Rada rozhodla realizovat variantu b) v upravené formě, kdy cena bude snížena na částku 324.329,- Kč bez DPH.

Veřejná zakázka "Dodávka svozového auta pro město Velké Hamry"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 15.9.2014 na úřední desce, elektronické úřední desce a na profilu zadavatele. Přímo osloveno k podání nabídky bylo pět dodavatelů. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 1.10.2014 v 9:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

Textová část zadávací dokumentace a přílohy jsou ke shlédnutí na profilu zadavatele.

V řádném termínu podali nabídku tři uchazeči.

Rada města na svém zasedání dne 1.10.2014 rozhodla na základě projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky. Kupní smlouva bude uzavřena s firmou FARID COMERCIA s.r.o., nabídková cena 2.348.700,- Kč bez DPH.

Kupní smlouva je k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka "Dodávka plastových kontejnerů pro město Velké Hamry"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 15.9.2014 na úřední desce, elektronické úřední desce a na profilu zadavatele. Přímo osloveni k podání nabídky byli tři uchazeči. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 30.9.2014 v 9:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

V řádném termínu podali nabídku dva uchazeči.

Rada města na svém zasedání dne 1.10.2014 rozhodla na základě projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky. Kupní smlouva bude uzavřena s firmou Komunální technika, s.r.o., nabídková cena 165.240,- Kč bez DPH.

Veřejná zakázka "Celková oprava speciálního požárního cisternového automobilu LIAZ, CAS 25"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 11.11.2014 na úřední desce a na elektronické úřední desce. Přímo osloveni k podání nabíky byli tři uchazeči. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 24.11.2014 ve 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

Přílohy veřejné výzvy: Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4 a Příloha č. 5

V řádném termínu podali nabídku dva uchazeči.

Rada města na svém zasedání dne 24.11.2014 rozhodla na základě projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky. Smlouva o dílo bude uzavřena s firmou ANZA s.r.o., nabídková cena 1.045.000,- Kč bez DPH, záruka 36 měsíců.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka "Regenerace a revitalizace objektů ve Velkých Hamrech 2015"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 29.12.2014 na úřední desce, elektronické úřední desce a na profilu zadavatele. Přímo osloveno k podání nabídky bylo pět dodavatelů. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 14.1.2015 ve 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

Textová část zadávací dokumentace a přílohy jsou ke shlédnutí na profilu zadavatele.

V řádném termínu podalo nabídku 10 uchazečů - 5 na část 1 "Objekt staré školky Velké Hamry č.p. 590" a 5 na část 2 "Objekt kulturního domue Velké Hamry č.p. 370".

Rada města na svém zasedání dne 14.1.2015 rozhodla na základě projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu o zhotovení stavby na část 1 vetřejné zakázky (Objekt staré školky Velké Hamry č.p. 590) se společností SIZ s.r.o., nabídková cena 4.318.819,00 Kč bez DPH a uzavřít smlouvu o zhotovení stavby na část 2 veřejné zakázky (Objekt kulturního domu Velké Hamry č.p. 370) se společností SIZ s.r.o., nabídková cena 2.610.612,40 Kč bez DPH.

Smlouva o dílo na část 1 je k nahlédnutí zde

Smlouva o dílo na část 2 je k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka "Výkon funkce TDI na akci objekt kulturního domu Velké Hamry č.p. 370"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla rozeslána dne 30.12.2014 třem uchazečům. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 12.1.2015 ve 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou k nahlédnutí zde

V řádném termínu byly podány tři nabídky. Výběrovým kritériem byla stanvena nejnižší cena bez DPH.

Rada města na svém zasedání dne 14.1.2015 rozhodla vyzvat k realizaci zakázky firmu Ing. Pavel Kubík, nabídková cena 61.000,- Kč bez DPH.

Veřejná zakázka "Výkon funkce TDI na akci objekt staré školky Velké Hamry č.p. 590"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla rozeslána dne 30.12.2014 třem uchazečům. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 12.1.2015 ve 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou k nahlédnutí zde

V řádném termínu byly podány tři nabídky. Výběrovým kritériem byla stanvena nejnižší cena bez DPH.

Rada města na svém zasedání dne 14.1.2015 rozhodla vyzvat k realizaci zakázky firmu Ing. Pavel Kubík, nabídková cena 94.500,- Kč bez DPH.

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
1
4
1
5
3
6
6
7
4
8
1
9
1
10
1
11
2
12
4
13
8
14
4
15
1
16
1
17
1
18
1
19
3
20
5
21
4
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
6
28
2
29
1
30
1
31
1
1
3
2
1
3
5
4
3

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Magdaléna

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Zabíjačkové hody 16.2.2013